MusicBox359.com: it's time for music! MusicBox359.com: it's time for music!

Общи условия за ползване

Начало   |   Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет сайта MusicBox359.com

С използване на интернет сайта MusicBox359.com с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Вие също така предоставяте вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация. Обвързването от общите и профилираните условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от общите или специалните условия на сайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с нашия сайт, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „контакти” на титулната ни страница.

І. Общи положения

1). Настоящите общи условия преставляват договор за предоставяне от Манико ЕООД (ЕИК BG102907450), със седалище и адрес на управление на дейността: Бургас, ул. Поморийска 20, e-mail: info@MusicBox359.com, на собствения си интернет сайт MusicBox359.com, за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта MusicBox359.com, собственост на Манико ЕООД.

2). Страни по настоящия договор са Манико ЕООД от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта MusicBox359.com.

3). Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът MusicBox359.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

4). Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта MusicBox359.com.

5). Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

 

ІІ. Терминология

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес MusicBox359.com;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на Манико ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от MusicBox359.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Манико ЕООД.

Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта MusicBox359.com, предоставяща публична информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рожденна дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на Манико ЕООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта на Манико ЕООД, незащитена от Закона за защита на личните данни.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора, съгласно чл.45 от Закона за защита на потребителите.

Ордер или разписка - виртуален документ с уникален номер, издаван от Манико ЕООД на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл.45 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен търговец–потребител на сайта MusicBox359.com, чрез информационната платформа MusicBox359.com и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга.

Специални условия - общи условия в отделен профил (напр. Начин на плащане; Доставка,рекламация и цени; Условия за обслужване на транзакции с банкови карти и др.подобни).

Cookies (бисквитки) - малки текстови файлове, съхраняващи се на компютъра на потребителя. Те са предназначени да държат скромно количество данни чрез инсталирането на които, Манико ЕООД осигурява най-добра възможност за ползване на Уебсайта му, чрез съхраняване на информация за стоките/услугите от които се интересува потребителят.

Използвани съкращения:
- ГПК          - Граждански процесуален кодекс;
- ЗЕТ          - Закон за електронната търговия;
- ЗЗД          - Закон за задълженията и договорите;
- ЗЗК          - Закон за защита на конкуренцията;
- ЗЗЛД        - Закон за защита на личните данни;
- ЗЗП         - Закон за защита на потребителите;

- ЗАПСП      - Закона за авторското право и сродните му права;

- ЗМГО        - Закона за марките и географските означения;

- ЗПД          - Закон за промишления дизайн;

- ТЗ             - Търговски закон.

 

ІІІ. Предмет на договора

1). Манико ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си MusicBox359.com, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл.45 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2). Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от Манико ЕООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

3). Манико ЕООД единствено и само поддържа интернет сайта MusicBox359.com, като не носи отговорност при следните случаи:

- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Манико ЕООД, или трети лица, подизпълнители в сайта MusicBox359.com;

- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;

- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Манико ЕООД.;

- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на Манико ЕООД);

- Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

- За вредите причинени от закупуването на стоки/услуги, оферирани чрез сайта MusicBox359.com и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите

- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта MusicBox359.com, независещи от екипа на същия.

4). Потребителското име, с което потребителя се регистрира, му дава само правото да го ползва в рамките на информационната система на Манико ЕООД. Когато потребителят промени потребителското си име, Манико ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5). Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Манико ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Манико ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци, и от регистрираните потребители на сайта – потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава Манико ЕООД: посредством поддържаната от него информационна платформа MusicBox359.com, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.

6). Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Манико ЕООД.

7). Регистрирайки се в уебсайта на Манико ЕООД, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на Манико ЕООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

8). С потвърждаването на тези Общи условия, без промяна на настройките, регистриращото се лице декларира, че е съгласно и приема да получава всички cookies (бисквитки) на Манико ЕООД, както и да ги съхранява върху твърдия диск. Въпреки това, всяко регистриращо се лице може да промени настройките на cookies (бисквитките), или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузъра, който използва.

 

ІV. Защита на лични данни

1). Манико ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2). В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, Манико ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Манико ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4). Манико ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Манико ЕООД.

5). С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на предложените стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.

6). С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в MusicBox359.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от Манико ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в MusicBox359.com (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки (брой, цена, конкретика по оферти и тематика, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от Манико ЕООД за целите на директния маркетинг.

7). При посещаване на MusicBox359.com чрез мобилно устройство или при използване на приложенията на Манико ЕООД за мобилни устройства, потребителят-купувач се съгласява и дава разрешение на Манико ЕООД да събира данни за неговото текущо местонахождение, които данни могат да бъдат използвани само и единствено за целите на директния маркетинг.

8). Манико ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- други посочени в закона случаи.

9). С регистрацията си в MusicBox359.com, потребителят разрешава в потребителските му профили MusicBox359.com, Facebook, Twitter или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Манико ЕООД или от офериращите в сайта търговци, както и Манико ЕООД да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на потребителя, когато е закупил услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.

V. Стъпки по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта MusicBox359.com

1). Зареждайки заглавната интернет страницата MusicBox359.com, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на промоционална цена по метода на колеткивното пазаруване. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице (ако е приложимо), промотиращо в съответния момент, наред с Общите условия за ползване на сайта, както и със Специалните условия.

2). Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3). В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, по системата за груповото пазаруване, с авансово плащане по сметка на Манико ЕООД. Договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен с извършване на авансовото плащане. За авансово платената сума Манико ЕООД издава на потребителя ордер/разписка, потвърждаваща извършено авансово плащане за закупуването на стока/услуга, оферирана с конкретна оферта, публикувана на сайта MusicBox359.com.

4). В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията пoтребителят си създава потребителски профил с виртуален портфейл, който се зарежда със суми на потребителя, ако е приложимо.

5). Когато задължителното условие, предвидено в публикуваната оферта, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. В тези случаи, включително и при упражняване на право на отказ от договора от страна на купувача, Манико ЕООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, ако все още не ги е превел по сметка на продавача, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач, като я отнася във виртуалния му портфейл (ако е приложимо) или по изрично искане на последния, след представяне на документ доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. Сумите, натрупани във виртуалния портфейл (ако е приложимо), могат да се използват само за пазаруване чрез MusicBox359.com. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата на промотиращия търговец и за съхранението на суми във виртуалния портфейл (ако е приложимо), лихви и възнаграждения не се дължат. Връщане на суми на потребителя-купувач се извърша по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка.

6). Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко продажба се сключва не с Манико ЕООД, а с изрично упоменато трето лице (търговец-продавач), което също е потребител на сайта MusicBox359.com – промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа за групово пазаруване от разстояние и промотиране на продаваните от него стоки/услуги.

7). Авансовото заплащане на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна е представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента. При последваща покупка, потребителят може да използва сумата натрупана във виртуалния му портфейл (ако е приложимо). 8). След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от Манико ЕООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия, Специалните условия  и индивидуалните уговорки (ако е приложимо) за конкретната сделка.

9). Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от Манико ЕООД. Преводи на парични суми от MusicBox359.com към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

10). Съгласявайки се с настоящите Общи условия, всеки потребител потвърждава, че е наясно с правото си, че съгласно чл. 50 от ЗЗП, ако не се касае за някое от изключенията предвидени в чл. 46 и чл. 57 от ЗЗП, в 14 (четиринадесет) дневен срок от сключването на договора от разстояние с авансово плащане за закупуване на оферирана стока в сайта MusicBox359.com, може да се откаже от договора, без да изтъква мотиви и да дължи обезщетение за това, освен разноските съгласно разпоредбите на закона. За упражняване на правото на отказ от договора, кагато то е предвидено в офертата, потребителят е длъжен, преди изтичането на 14-дневния срок от сключването на договора, да изпрати до Манико ЕООД и до конкретния търговец (ако е приложимо) с когото е сключил договора, изрично изявление като попълни и изпрати електронна форма, достъпна от сайта MusicBox359.com.

11). Преводи на парични суми от MusicBox359.com към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител

 

VІ. Конфиденциалност на комуникацията

1). Потребителите, приемайки настоящите общи условия се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с потребителя по електронен път, да бъдат ползвани от Манико ЕООД за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на негови продукти или услуги, както и за статута на възникнали вследствие ползването на сайта MusicBox359.com правоотношения. Манико ЕООД предоставя възможност на всеки потребител безвъзмездно и по лесен начин да се откаже от получаването на този вид съобщения, в съответствие с правилата на закона.

VIІ. Авторски права

1). Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта MusicBox359.com, са обект на закрила съгласно ЗАПСП и/или ЗМГО и принадлежат или са били предоставени за ползване на Манико ЕООД и не могат да бъдат използвани от което и да било друго лице в нарушение на действащото законодателство. Правата на интелектуална собственост по отношение на текста и съдържанието на публикуваните оферти принадлежат на публикувалият ги офериращ търговец и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване.

2). (1). Всички елементи на съдържанието на Уебсайта MusicBox359.com, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост по смисъла на ЗАПСП, ЗТМГО и ЗПД са интелектуална собственост на Манико ЕООД.

(2). Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на уебсайтовете на Манико ЕООД без изрично предварително писмено разрешение на Манико ЕООД като носител на авторските права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост ред.

(3). Който и да е Потребител няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от Уебсайта MusicBox359.com без изрично предварително писмено разрешение на Манико ЕООД.

(4). Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта MusicBox359.com (включително наличните бази данни, търговските марки, промишлени дизайни и други), са обект на закрила по ЗАПСП, ЗМГО, ЗПД и принадлежат на Манико ЕООД, като същите не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(5). Възможността за ползване от който и да било Потребител, на услугите предоставяни от Манико ЕООД, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост на Манико ЕООД и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от Уебсайта MusicBox359.com.

(6). При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Манико ЕООД, нарушителят дължи на Манико ЕООД неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Манико ЕООД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

(7). Всеки Потребител се задължава при ползване на Уебсайта MusicBox359.com и на неговите функционалности да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нар<